Friday, May 18, 2007

Hình ảnh Trần Khải Thanh Thủy bị bắt