Monday, August 6, 2007

Đảng buông vạt váy tôi ra- Lũ quan thầy của các cậu lúc nào cũng làm ra vẻ Việt Nam có đầy đủ nhân quyền, cái gì cũng tham gia, cũng ký cót, ra vẻ ta đây lắm. Thực chất chỉ là đồ đạo đức giả, bên trong bóp nát, bên ngoài phô trương. Đúng là quán quân về mặt dối trá, đỉnh cao trí tuệ về mặt lừa phỉnh. Không những lừa dân mà còn lừa cả thế giới này...

Đọc tiếp...