Wednesday, August 8, 2007

Vịnh Trần Khải Thanh Thủy
Con gái và mẹ

Vận nước qua cơn trời lại sáng
Toàn dân sẽ hát khải hoàn ca
Ngày đó ta rời hang đá nhỏ
Chu du thế giới khắp muôn nhà.

Đọc tiếp...