Thursday, January 31, 2008

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã được trả tự doPhiên tòa ngắn ngủi ngày hôm nay đã kết thúc và chị Trần Khải Thanh Thủy đã được trả tự do, 3 năm quản chế được hũy bỏ. Khi Tòa Tuyên Bố là thả Tự Do cho chị Trần Khải Thanh Thủy thì thẩm phán tuyên bố là chị Trần Khải Thanh Thủy sẽ không bị "Cưỡng Chế"...
Đọc tiếp...