Thursday, February 21, 2008

Những điều lạ trong phiên tòa xử ép- Hai năm trời nó cứu dân oan, chia cho dân cả trăm triệu đồng, không ăn không, ăn hỏng một đồng nào... tội đ. gì mà đòi kết tội nó, không sợ cả thế giới người ta ỉa đầy mặt...
Đọc tiếp...