Thursday, February 14, 2008

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường- Tất nhiên, non sông dễ đổi, bản tính khó rời, làm sao trong 9 tháng đảng tẩy não được mình, chỉ cảm nhận đúng là mình được sinh ra lần thứ 2 thật, vì đảng cố tình bắt mình vào lúc ốm đau bệnh tật (đi không vững, người xanh lét, trọng lượng cơ thể hao 8 ký) chỉ còn nước chết dần chết mòn....285 ngày sống trong cổ mộ, ăn đói mặc rách, giờ được toà tha bổng, làm gì chả được sinh lần thứ 2? Đọc tiếp...