Thursday, September 11, 2008

Về những kẻ ngậm máu phun ngườiNgười xưa bảo: "Đã là hảo hán thì tất phải có kẻ thù". Kẻ thù của tôi chính là đảng cộng sản dốt nát, đui mù chuyên quyền độc ác. Kẻ chuyên gây ra cho dân tộc Việt Nam những điều bất hạnh khốn khổ nhất. Cho dù đảng có ngậm máu phun người thì miệng đảng càng hôi tanh và tôi càng chống đảng đến cùng.
Đọc tiếp...