Thursday, October 16, 2008

Luận bàn về đảng cộng sản, công an VN và chóCàng so sánh chó với đảng cộng sản Việt Nam, càng thấy lời ví của dân gian thật là thâm thuý:
“Loài chó mà biết nói năng
Thì đảng cộng sản hàm răng chẳng còn.”

Đơn giản vì chó có lòng trung thành tuyệt đối với chủ, còn đảng coi nhân dân là chủ, lãnh đạo đảng chỉ là đầy tớ, công bộc, nhưng lại ra sức phản chủ, không từ một thủ đoạn mục đích thấp kém đê hèn nào để dồn chủ đi hết từ thất bại này sang đói nghèo lạc hậu khác.
Đọc tiếp...