Saturday, January 24, 2009

Thơ vui mừng đảng, mừng xuânViệt Nam thành quận China
Yên tâm có đảng và nhà nước ta
Trung quốc nào phải đâu xa
Việt Nam ta đó chính là... Trung Hoa(!)

Đọc tiếp...