Wednesday, August 15, 2007

Thơ Hồ Xuân Hương mới phát hiện (2)Rõ là Hồ Xuân Hương thật. Không có, nhưng mà có đấy thôi. Mượn cảnh để tả tình, mượn thực để tả hư. Mượn thiên nhiên để tả...hành vi tính dục của con người.

Đọc tiếp...