Friday, November 23, 2007

Đối Thoại Cùng Sông- Lại ngụy biện. Chiến tranh ra khỏi bờ cõi 31 năm trời nay, mọi đường lối chính sách kinh tế của lũ lãnh đạo các người vẫn luẩn quẩn trong vòng vây của sự đói nghèo túng quẫn, bài toán kinh tế luôn mang nghiệm âm, mà nhà ngươi vẫn đổ tại chiến tranh được, thật nực cười.
Đọc tiếp...