Wednesday, January 9, 2008

Biết yêu từ thuở ... còn thơ-Ôi dào, cháu thản nhiên, 15 -16 tuổi như cháu mới yêu là đứng đắn chán, khối đứa còn yêu khi vừa vào lớp mười cơ...Ngồi trong lớp, chúng nó cứ chép thơ ra giấy rồi truyền nhau khắp lớp, cháu thuộc và chép lại trong sổ có gì đâu.
Đọc tiếp...