Tuesday, January 1, 2008

Năm mới, hy vọng mới“… Họ là một phần của dân tộc. Họ là những viên gạch cần chung sức để dựng lên bức trường thành ngăn sức bành trướng từ phương Bắc …”
Đọc tiếp...