Monday, February 25, 2008

Lời Em Vọng Mãi... Ngàn NămTôi khẳng định bằng lương tâm trách nhiệm
Dù chỉ còn một mình tranh đấu
Cho chính tôi và dân tộc Việt Nam
Chí đã quyết tôi không hề chùn bước
Trước bạo tàn, trước áp bức bất công
Cộng sản các người đừng hòng mong đợi
Sự thoả hiệp đầu hàng khuất phục ở nơi tôi!

Đọc tiếp...