Sunday, March 9, 2008

Chỉ xin nói lại lời người xưa...Suốt 78 năm thời cộng sản, người dân bắt đầu hiểu thấu nỗi khổ của họ do ai mà có, đặc biệt là người dân Miền Nam, nín nhịn từ 1975 đến nay, bao nhiêu uất ức nảy sinh, bao nhiêu đám cháy trong lòng như một hoả diệm sơn, một khối thuốc nổ truyền từ đời ông, bà, cha mẹ sang đời con, cháu. Đọc tiếp...