Sunday, March 16, 2008

Mở mắt và nhỏ lệMảnh đất này xưa gọi đất cha ông
Công hữu hoá để dễ bề trục lợi
Thác Bản Dốc, ải Nam Quan dâng hiến
Phi Khanh ơi lệ chảy thành dòng

Đọc tiếp...