Friday, May 30, 2008

Sẽ đến lúc máu đòi lại máuBao năm ròng máu chảy giữa lòng dân
Sẽ đến lúc máu đòi lại máu
Dân vùng lên lật đổ đảng tham tàn
Dồn đảng sâu vào đường hầm tuyệt lộ

Đọc tiếp...