Monday, August 25, 2008

Giặc giã là ai?Cái thời lấy dân làm gốc, làm củ đã qua rồi, lòng dân bị xéo mãi rồi sẽ không thể quằn được nữa, sẽ vùng lên chống đảng một ngày, với vũ khí thô sơ của mình là...lấy dân làm guốc, làm quả đấm, làm gạch đá chống lại dùi cui, roi gân bò, còng xích của đảng.
Đọc tiếp...