Monday, August 18, 2008

Nhớ lấy để trả thùNhớ lấy để trả thù
Nhớ lấy đừng phút nguôi
Trong khúc quanh lịch sử
Đảng đền tội nay mai.

Đọc tiếp...